Vedtekter for Råkvåg Båtforening

Vedtatt på årsmøte i Råkvåg Båtforening, 18.09.2021

§1 Navn
Foreningens navn er Råkvåg Båtforening.


§2 Formål
Formålet med båtforeningen er å få alle båteiere, og alle båtinteresserte organisert i foreningen - og gjennom denne arbeide for båtkulturens fremme i Råkvåg.


§3 Ledelse
Foreningen ledes av styret.

Styret velges av årsmøtet og består av:

 • Formann
 • Nestformann
 • Kasserer
 • 2 styremedlemmer
 • 1 varamedlem
 • Styret velger selv sekretær blant styremedlemmene.

Formannen står for den daglige ledelse av foreningen. Han leder foreningens møter og forhandlinger, hvis ikke annet bestemmes. Formannen har fullmakt til å underskrive for foreningen.

Kassereren fører foreningens regnskap. Dette kan gjøres i samarbeid med ekstern regnskapsfører som er godkjent av styret.


§4 Årsmøtet
Årsmøtet holdes årlig innen 15. april. Innkalling sendes skriftlig til medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Styrets forslag til vedtak, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling skal ligge ved innkallingen.
 
Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. Forslag som kommer inn etter at styret har sendt ut innkalling til årsmøtet, kunngjøres på båtforeningens nettsider.
 
For å få stemmerett på årsmøtet, må man ha betalt medlemskontingent per 31.12. i foregående år.
  
Årsmøtet skal:

 • Behandle styrets årsberetning.
 • Fastsette avgifter og priser.
 • Behandle innkomne forslag.
 • Godkjenne regnskap.
 • Vedta budsjett.
 • Gjennomføre valg.
   

Formann velges for 1 år, øvrige medlemmer av styret for 2 år.
 
Årsmøtet velger også:

 • Revisor  for 2 år.
 • Valgkomite med minst 2 medlemmer for 2 år.
 • Årsmøtereferent og to personer som underskriver protokollen fra årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter:

 • Beslutninger fattes med vanlig flertall.
 • Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
 • Ved stemmelikhet har formannen dobbelstemme.
   

Det skal føres upartisk og nøytral protokoll fra årsmøtet.
Protokollen gjøres kjent for medlemmene ved oppslag- og/eller på Råkvåg Båtforenings hjemmeside.
 
Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når ¼ av medlemmene krever det.
 

§5 Medlemsmøter
Medlemsmøter holdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 10 medlemmer krever det skriftlig.                                     

§6 Medlemmenes rettigheter og plikter
Styret kan med alminnelig flertall oppta som medlem av foreningen enhver person som eier båt eller har interesse av båt eller sjøsport.

 • Som medlem regnes man når kontingenten er innbetalt.
 • Alle medlemmer plikter å sette seg inn i og følge bestemmelsene i gjeldene vedtekter og ordensregler for Råkvåg Båtforening.
 • Medlemmene skal rette seg etter vedtak fattet av foreningens årsmøte og styre, og følge de anvisninger og pålegg som gis av foreningens tillitsvalgte.
 • Alle medlemmer har de samme rettigheter så lenge de oppfyller bestemmelsene i gjeldene vedtekter.
 • Medlemmer må påregne å bli innkalt til dugnad når styret finner det nødvendig.
 • Alle medlemmer plikter etter beste evne å ta vare på Råkvåg Båtforening sine verdier.
 • Tillitsvalgte skal gjennom sine verv arbeide for foreningens interesser. Ethvert medlem som påtar seg tillitsverv, plikter å sette seg inn i instruksene for vervet og dets oppgaver og utføre disse på en samvittighetsfull måte.
 • Medlemmer som ved sin oppførsel vekker anstøt, misbruker foreningens tillit eller som ikke overholder foreningens vedtekter, skal tildeles en skriftlig advarsel av styret. Ved gjentakelse kan medlemmet ekskluderes av styret. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.


§7 Kontingent og havneavgifter
Kontingenten og havneavgiften for etterfølgende år fastsettes av årsmøtet.
Medlemmer som ikke har betalt innen betalingsfristen skal av styret gis skriftlig varsel om at betaling må skje i løpet av 1 måned. Overskrides denne fristen, kan vedkommende medlem strykes fra medlemslisten og mister sine rettigheter i foreningen.


§8 Båtplasser
Styret tildeler båtplasser til båtforeningens medlemmer. Foreningens båtplasser kan bare disponeres av foreningens medlemmer. Ved tildeling av ledig båtplass skal styret følge ventelister som administreres av nestformann. Kopi av venteliste skal henge på informasjonstavle ved start flytebryggen. For å stå på venteliste må man i ventetiden være medlem i foreningen (betalt medlemskontingent). Ventelisten blir rangert etter type plass, STOR/MEDIUM/LITEN og det enkelte medlems venteansenitet (Tidspunkt når man meldte formann/nestformann og fikk registrert ønsket om båtplass). Konkret innebærer dette at man rykker fremover i køen på den båtplasstørrelsen man står på venteliste for. Dersom man endrer sitt ønske om størrelse vil man bli innplassert på nytt med ny venteansenitet for gjeldende størrelse. Den som blir tilbudt fast båtplass kan takke nei til plassen, tilbudet vil da bli gitt til neste person på ventelisten. Man kan takke nei inntil 3 ganger før man mister sin venteansenitet og blir plassert bakerst i køen. Fremleie formidles gjennom styret, og alle økonomiske oppgjør knyttet til medlemskontingent og havneavgift (Årsavgift egen båtplass) skal skje gjennom Råkvåg Båtforening. Dette innebærer at ALLE medlemmer med båtplass skal betale både medlemskontingent og havneavgift (årsavgift egen båtplass) uavhengig om plassen ønskes fremleid for sesongen. Ved fremleie vil det enkelte medlem få refundert sin havneavgift fra Båtforeningen. Vedlikehold av egen båtplass (utstikker) inngår i leieforholdet. Medlemmer har ikke automatisk krav på større plass ved kjøp av større båt. Styret kan flytte / omplassere båter for i best mulig grad å utnytte havna. Båtplassen kan arves eller overdras mellom ektefeller/samboere, eller i rett opp og nedadgående linje.


§9 Innskudd
Innskuddet og de rettigheter og plikter det medfører, er personlige men kan overdras mellom ektefeller/samboere, eller i rett opp og nedadgående linje.

Båtplass kan når som helst sies opp av medlem. Innskuddet avskrives lineært med 10% årlig i 10 år. Restsummen blir så stående som innskudd, og skal tilbakebetales medlemmet når oppsigelse av båtplass er sendt styret, med fradrag av eventuell skyld til Råkvåg Båtforening. Avskrivningen starter fra regnskapsåret 2021, med verdi av satsen på innskudd fra 2021.(liten=20400,-Medium=25225,-Stor/ekstra stor=31500,)

Tilbakebetaling skjer når innskuddseier har fjernet båt, utstyr etc. og båtforeningen har solgt båtplassen videre.

Råkvåg Båtforening har rett til å foreta motregning i innskuddet dersom innskuddseier misligholder sine forpliktelser i foreningen. Dersom Råkvåg Båtforening benytter denne retten, må innskuddseier straks innbetale motregningsbeløpet for ikke å miste sitt medlemskap. 


§10 Oppløsning

Oppløsning må vedtas av årsmøtet med 3/4 flertall. Råkvåg Båtforening kan likevel ikke oppløses så fremt 5 eller flere medlemmer setter seg imot det.

Midler som blir til gode ved oppløsning av foreningen etter at medlemmene har fått sine innskudd tilbakebetalt, skal komme Råkvågsamfunnet til gode. Vedtak om dette fattes av årsmøtet som oppløser foreningen.

Levert av  
mangadexmangadex